Privacybeleid Ivy en Loulou

Over ons privacybeleid

Ivy & Loulou geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met alle verzamelde informatie over u en uw gebruik van onze diensten. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Ivy & Loulou. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29/05/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens beveiligen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid

Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

Website

Onze webshop is ontwikkeld met behulp van Shopify software. Persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het gebruik van onze website en diensten worden gedeeld met Shopify. Shopify heeft toegang tot deze gegevens nodig om (technische) ondersteuning te kunnen bieden. Zij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Shopify heeft op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben de verplichting om de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen te nemen als het gaat om uw persoonsgegevens. Shopify gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over het gebruik van de software. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om de verzamelde gegevens intern te delen om de eigen dienstverlening te verbeteren.

Webhost

Wij maken gebruik van webhosting- en e-maildiensten van Vimexx. Vimexx verwerkt persoonsgegevens namens ons en zal deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Ze kunnen echter wel metadata verzamelen die zijn gegenereerd door het gebruik van hun diensten, hoewel dit niet als persoonlijke gegevens wordt beschouwd. Vimexx heeft de nodige voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen genomen, zowel technisch als organisatorisch, om verlies, misbruik en misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx is gebonden aan de geheimhoudingsverklaring die wij met hen hebben.

Betalingsverwerker

Shopify verwerkt (een deel van) onze betalingen in onze webshop. Shopify verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Ze verwerken ook betalingsgegevens zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer. Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Shopify behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke (geanonimiseerde) gegevens te gebruiken om hun dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader te delen met derden. In het geval van een verzoek om uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) deelt Shopify persoonlijke en bestelinformatie met de juiste betalingsprovider. Alle hierboven genoemde waarborgen van de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op derden waarvan Shopify gebruik maakt van derden. Shopify bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Transportservice

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol bij u te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van DPD. Voor een succesvolle bezorging is het belangrijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DPD delen. DPD gebruikt deze gegevens uitsluitend om de leveringsovereenkomst uit te voeren. In het geval dat DPD onderaannemers inhuurt, deelt zij deze informatie met deze partijen.

Boekhouding en administratie

Voor onze boekhouding en administratie maken wij gebruik van de diensten van e-Boekhouden. We delen uw naam, adres, woongegevens en algemene gegevens met betrekking tot uw bestelling/aankoop. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden veilig verzonden en opgeslagen, e-Boekhouden heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onbevoegd gebruik. e-Boekhouden heeft een geheimhoudingsplicht en zal dienovereenkomstig met uw gegevens omgaan. e-Boekhouden gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om u onze diensten te kunnen leveren. Dit betekent dat het doel van het verwerken van deze gegevens in directe relatie staat tot de opdracht of taak die je ons aanbiedt. Wij gebruiken deze gegevens niet voor (gerichte) marketingdoeleinden. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - niet op basis van een verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, dan zullen wij eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, met enig ander doel dan om te voldoen aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt verwerkt met het enige doel om u van dienst te zijn en/of om onze diensten verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kunnen we door de overheid worden verplicht tot een wettelijke plicht om uw informatie te delen met het doel om te helpen bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn wij genoodzaakt gehoor te geven en te assisteren, maar zullen op basis van wettelijke mogelijkheden bezwaar aantekenen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit houdt in dat wij uw klantprofiel bijhouden en bewaren totdat u ons te kennen geeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Zo'n bericht fungeert ook als een vergeetverzoek. In verband met relevante administratieve verplichtingen zijn wij verplicht facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens worden veilig bewaard zolang de betreffende termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Personeel heeft geen toegang meer tot uw klantprofiel en eventueel gemaakte documenten vanwege uw opdracht of taak.

Jouw rechten

Op grond van geldig Nederlands en Europees recht heeft u als betrokken partij bepaalde rechten als het gaat om persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u uitleg over deze rechten en hoe u als betrokken partij een beroep kunt doen op deze rechten. Om misbruik te voorkomen sturen wij facturen en kopieën van uw gegevens in principe alleen naar e-mailadressen die u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Indien u deze gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen om u dienovereenkomstig te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek houden wij een administratie bij van geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die zijn gestructureerd in een machineleesbaar formaat. Op basis van gegevensclassificaties die wij gebruiken binnen ons systeem. U behoudt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens mishandelen of misbruiken.

Recht van inzage

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon, in te zien. U kunt een dergelijke bezichtiging aanvragen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met daarbij een overzicht van de verwerkers die deze gegevens beheren en onder vermelding van de categorieën waaronder wij deze gegevens bewaren.

Recht op rectificatie

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon, te laten aanpassen. U kunt een dergelijke aanpassing aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon, te beperken. U kunt verzoeken om een dergelijke beperking tot onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacykwesties. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens beperkt is totdat u ervoor kiest om deze beperking op te heffen.

Recht van overdraagbaarheid

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon, te laten verwerken door een derde naar keuze. U kunt een dergelijk verzoek richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres uw (persoons)facturen of kopieën van gegevens die wij, of derden in opdracht van ons, hebben verwerkt. De kans is groot dat wij in een dergelijk geval onze diensten niet meer aan u kunnen aanbieden omdat wij de eerdere gegevensveiligheid niet meer kunnen garanderen.

Recht van bezwaar en andere rechten

U behoudt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking door ons, of in opdracht van ons door derden, van uw persoonsgegevens. In geval van een dergelijk bezwaar zullen wij onmiddellijk alle verwerking van uw gegevens staken terwijl uw bezwaar in onderzoek en behandeling is. Bij gegrond bezwaar zullen wij alle facturen en/of kopieën van persoonsgegevens die wij, of derden in opdracht van ons tot dan toe hebben verwerkt, retourneren en daarna de verwerking staken. U behoudt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken uw gegevens zodanig dat dit recht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit recht wel van toepassing is, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Deze pagina toont echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid.

Bedrijfsgegevens

Ivy en Loulou
Moutzdijkweg 54
5926RN Venlo
Nederland
T (063) 064-4190
E hello@ivyandloulou.com