Algemene voorwaarden


Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit Ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht van de consument en kosten
Artikel 9 - Verplichting ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurovereenkomst: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Consument
producten, digitale inhoud en/of diensten met betrekking tot een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of een derde partij op basis van een afspraak tussen deze derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteiten;

4.Dag: kalenderdag;

5.Digitale inhoud: in digitale vorm geproduceerde en aangeleverde gegevens;

6. Doorlopende prestatieovereenkomst: een overeenkomst strekkende tot levering van zaken,
diensten en/of digitale inhoud in een bepaalde periode;

7.Duurzame gegevensdrager: alle middelen, waaronder e-mail, waarmee de
Consument of Ondernemer aan hem/haar persoonlijk gerichte informatie op zodanige wijze op te slaan dat toekomstige raadpleging en gebruik mogelijk is gedurende een periode die past bij het doel waarvoor de informatie bestemd is en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en die producten, (toegang tot) digitale inhoud en of diensten op afstand aan Consumenten levert;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen ondernemer en consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. van het contract;

11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit Ondernemer

Ivy & Loulou
Moutzdijkweg 54
5926RN Venlo
Nederland
www.ivyandloulou.com
Kamer van koophandelnummer: 83338861
BTW-ID nummer: NL862835033B01


Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos beschikbaar. Indien dit redelijkerwijs onmogelijk is, zal de ondernemer vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden kunnen worden ingezien en dat deze desgevraagd kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, kan de tekst van deze algemene voorwaarden, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, ook langs elektronische weg aan de consument worden verstrekt op zodanige wijze dat deze voor de consument gemakkelijk bewaar het op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs onmogelijk is, zal vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en op verzoek van de consument al dan niet langs elektronische weg worden toegezonden;

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het gunstigst is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de producten, diensten en/of digitale inhoud door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Alle aanbiedingen bevatten zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – Het contract

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer mag zich binnen de grenzen van de wet op de hoogte stellen van de vraag of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede alle feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Alvorens het product af te leveren, zal de ondernemer bij het product, de dienst of de digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel duidelijke informatie over zijn vrijstelling van het herroepingsrecht;
c. de informatie die overeenkomt met bestaande after-sales services en garanties;
d. de prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of digitale inhoud, in voorkomend geval de leveringskosten en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
en. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
f. het modelformulier voor herroeping als de consument een herroepingsrecht heeft.

6.In geval van een duurovereenkomst is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een koopovereenkomst van een product zonder opgave van redenen ontbinden gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping maar kan hem niet tot opgave van zijn reden(en) dwingen.

2.De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat het product door de consument of een vooraf door hem aangewezen derde is ontvangen en die niet de vervoerder is, of

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd.

b.in het geval de levering van een product uit meerdere partijen of onderdelen bestaat:
de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde
de laatste batch of het laatste onderdeel hebben ontvangen.

c.in geval van een overeenkomst over regelmatige levering van producten gedurende een
termijn: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

In het geval van diensten en digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst of een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende ten minste 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping maar kan hem niet tot opgave van zijn reden(en) dwingen.

4.De in artikel 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij geen informatie over herroepingsrecht:

5.Indien de ondernemer de consument niet de wettelijk verplichte
informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd conform de in de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het vorige artikel bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdag van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren op de manier waarop hij in een winkel met een product mag omgaan.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht van de consument en kosten

1.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd op ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer via het modelformulier voor herroeping.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als het product wordt geretourneerd voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of de ondernemer heeft aangegeven dat hij de kosten zelf zal dragen, hoeft de consument de kosten van terugzending niet te betalen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat tijdens de bedenktijd niet wordt begonnen met de uitvoering van een dienst of de levering van gas, water of elektriciteit, in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid, De consument is aan de ondernemer een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het gedeelte van de verbintenis dat al is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt niet de kosten voor het verrichten van diensten tot levering van water, gas of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming indien

de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of
als de consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht om tijdens de bedenktijd met de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water en elektriciteit of stadsverwarming te beginnen.
8. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, eindigen alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege.

Artikel 9 – Verplichtingen ondernemer bij herroeping

1. Indien de ondernemer de melding van herroeping langs elektronische weg mogelijk maakt, stuurt hij onverwijld een ontvangstbewijs.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de consument in rekening gebracht voor het geretourneerde product, zo spoedig mogelijk doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methoden. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

4. Indien de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering in plaats van de goedkoopste standaard levering, hoeft de Ondernemer de extra kosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2. Overeenkomsten die worden gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij de ondernemer producten, digitale inhoud en/of diensten aanbiedt aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid heeft persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling onder leiding van een veilingmeester en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, de digitale inhoud en/of de diensten af te nemen.

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a.de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b.de Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra:
de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

4. Dienstenovereenkomsten voor het ter beschikking stellen van woonruimte bij een bepaalde uitvoeringsperiode en anders dan voor wonen
doeleinden, goederenvervoer, autoverhuur en catering;

5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding wanneer een bepaalde datum of periode van
prestatie wordt geregeld in de overeenkomst;

6. Producten vervaardigd volgens specificaties van de Consument
die niet geprefabriceerd zijn en die worden geproduceerd op basis van de individuele keuze of beslissing van een Consument of die bestemd zijn voor een specifieke persoon;

7. Bederfelijke producten of producten met een beperkte houdbaarheid.

8. Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden gebruikt
geretourneerd en waarvan de verzegeling is verbroken;

9. Producten die naar hun aard onomkeerbaar vermengd zijn met andere producten;

10.Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het afsluiten van
de overeenkomst, maar waarvan de levering eerst na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde gebonden is aan schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

11. Verzegelde audio- en video-opnamen en computerprogramma's waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

12. Kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen daarop;

13. De levering van digitale inhoud anders dan op een fysieke drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument
toestemming;

b.de Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest door dit te doen:
dus.

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Het aanbod zal gebonden zijn aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.

3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van nieuwe wetgeving.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en

a.ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of

b.de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst vóór de dag van
waarop de prijsverhoging begint.

5. Alle bij de levering van producten of diensten vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 – Uitvoering overeenkomst en extra Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en aan de op de dag van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. werd afgesloten. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie doet nimmer afbreuk aan de rechten en vorderingen die de consument jegens de ondernemer kan doen gelden ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer, indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen. onderdeel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of fabrikant waarin hij aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij in de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet. onderdeel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het boeken van bestellingen, de uitvoering van productbestellingen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het door de consument aan de ondernemer opgegeven adres.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand na bestelling bericht. De Consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het door de consument betaalde bedrag onverwijld doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.

5. Het risico van vermissing en/of beschadiging van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de consument bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurovereenkomsten: duur, opzegging en verlenging

Beëindiging

1. De consument kan een overeenkomst die is aangegaan voor:
onbepaalde tijd en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, met inachtneming van de opzeggingsregels en met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen tegen het einde van de bepaalde duur, met inachtneming van de opzeggingsregels en een met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten opzeggen:

- te allen tijde en niet beperkt tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- althans op dezelfde wijze als zij door hem zijn gesloten;

- te allen tijde met dezelfde opzegtermijn als de Ondernemer bedongen heeft
zichzelf.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden als de consument deze verlengde overeenkomst mag opzeggen. tegen het einde van de verlenging met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument deze te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn bedraagt ten hoogste drie maanden bij vaas het contract betreft een regelmatig maar minder dan eenmaal per maand voorkomende bezorging van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

8. Indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument te betalen bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na de bedenktijd, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, gaat deze termijn in op de dag dat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten is het in de algemene voorwaarden niet toegestaan een vooruitbetaling van meer dan 50% te bedingen. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of de desbetreffende dienst(en), alvorens de overeengekomen vooruitbetaling te hebben gedaan.

3. De Consument heeft de plicht de Ondernemer onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) heeft voldaan en de ondernemer hem erop heeft gewezen dat de betaling te laat is uitgevoerd en de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om aan de betalingsverplichtingen te voldoen, heeft de consument is de wettelijke rente verschuldigd over het opeisbare bedrag en is de ondernemer gerechtigd eventuele buitengerechtelijke incassokosten aan de consument in rekening te brengen. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15% voor openstaande bedragen tot € 2.500,-, 10% voor de volgende € 2.500,- en 5% voor de volgende € 5000,- met een minimum van € 40,-. De Ondernemer kan ten gunste van de Consument afwijken van voornoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenregeling en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenregeling.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer

3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn of binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, kunnen geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten die verband houden met producten of diensten die de ondernemer moet leveren of al heeft geleverd, zowel door de consument als door de Ondernemer aan Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag (Den Haag) (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt uitsluitend door de Geschillencommissie in behandeling genomen indien de consument zijn klacht binnen bekwame tijd bij de ondernemer heeft ingediend.

4. Het geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan van het geschil schriftelijk te zijn voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop.

5. Indien de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer het geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, dient de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de bevoegde rechter. Indien de ondernemer niet binnen de termijn van vijf weken van de keuze van de consument heeft gehoord, is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals gesteld
vastgelegd in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop).
Een uitspraak van de Geschillencommissie is een bindend advies.

7.De Geschillencommissie neemt een geschil niet in behandeling of staakt de behandeling indien aan de Ondernemer surseance van betaling wordt verleend, faillissement wordt verleend of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk worden beëindigd voordat de Commissie een geschil ter terechtzitting heeft behandeld en een definitief vonnis heeft gewezen.